Zásady ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Obecná ustanovení

 1. Správcem osobních údajů v souladu s čl. 4 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR") je společnost Artman spol. s r.o., se sídlem v Niedomicích (úplná adresa: ul. Niedomicka 47, 33-132 Niedomice, malopolské vojvodství), zapsaná v Národním soudním rejstříku u Krajského soudu v Krakově, Okresní soud pro Krakov-Střed, XII oddělení hospodářského rejstříku pod číslem KRS: 0001045205, IČ: 9930461680, a také držitel daňového identifikačního čísla (DIČ): 9930461680 a statistického identifikačního čísla (IČO): 120159207, která je současně prodejcem a poskytovatelem služeb obchodu.

 2. Kontaktní údaje správce jsou následující: Artman spol. s r.o. (dříve: Patryk Kosiniak Artman spol. kom.) Niedomicka 47 33-132 Niedomice E-mail: sklep@superbutelki.cz Telefon: +48 669 997 776

 3. Osobními údaji se rozumějí všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na konkrétní identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, umístění dat, síťový identifikátor nebo jedno nebo více specifických fyzických, fyziologických, genetických, psychických, ekonomických, kulturních nebo sociálních faktorů této fyzické osoby.

 4. Správce nejmenoval inspektora ochrany osobních údajů.

 5. Podmínky ochrany osobních údajů byly vydány správcem pro provozování internetového obchodu (e-shop) na internetových stránkách www.superbutelki.cz (dále jen "internetový obchod").

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. V závislosti na druhu činností prováděných prostřednictvím internetového obchodu může správce zpracovávat následující osobní údaje, které jsou nezbytné pro provádění určité činnosti: • a) Jméno a příjmení, • b) Adresa (bydliště, doručení), • c) E-mailová adresa, • d) Číslo bankovního účtu (při platbě tradičním převodem), • e) DIČ - Daňové identifikační číslo (pro klienty podnikající, kteří nakupují jako podnikatelé).

 2. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro uzavření smlouvy.

 3. V případě registrace v internetovém obchodě správce zpracovává osobní údaje, které jste nám poskytli: jméno a příjmení e-mailová adresa datum narození sken nebo kopie průkazu totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas atd.).

 4. Správce zpracovává osobní údaje, které jste nám poskytli prostřednictvím kontaktního formuláře, telefonu nebo e-mailu, jako je vaše jméno a příjmení a e-mailová adresa.

 5. Poskytnutí údajů k uzavření smlouvy, registraci v internetovém obchodě a k poskytnutí odpovědí na vaše dotazy nebo žádosti o informace je smluvní povinností správce, aby mohl uzavřít smlouvu s vámi, provést ji, vytvořit a spravovat váš zákaznický účet nebo vás kontaktovat. Neposkytnutí údajů může mít za následek nemožnost uzavření smlouvy, vytvoření zákaznického účtu nebo jeho zrušení nebo neposkytnutí odpovědi na vaše dotazy.

III. Právní základ a účel zpracování osobních údajů

 1. Právním základem zpracování osobních údajů jsou: provádění smlouvy mezi vámi a správcem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právních povinností správce v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, vaše souhlas s zpracováním údajů pro vedení zákaznického účtu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, vaše souhlas s zpracováním údajů pro marketingové účely, zejména pro zasílání obchodních sdělení - odběru newsletterů - v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 o některých službách informační společnosti, oprávněný zájem správce na ochraně a podpoře svého podnikání v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je: plnění vaší objednávky a plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi vámi a správcem; při podávání objednávky je nezbytné poskytnout osobní údaje nezbytné pro úspěšné vykonání objednávky (jméno a adresa, kontakt, datum narození), poskytnutí osobních údajů je nezbytnou podmínkou pro uzavření a plnění smlouvy správcem, bez poskytnutí osobních údajů není možné uzavřít smlouvu ani ji provádět správcem, plnění právních povinností vůči vám, ochrana zájmů správce, včetně ochrany a podpory jeho podnikání, budování dobré pověsti správce a komunikace směrem ven, vedení zákaznického účtu na základě registrace, přímý marketing (zasílání obchodních sdělení a provádění dalších marketingových činností).

Správce neprovádí automatická individuální rozhodnutí ve smyslu čl. 22 GDPR.

 1. Klientův účet je zakládán správcem na základě vaší registrace na internetových stránkách internetového obchodu (během objednávky nebo mimo ni), při registraci dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vedení zákaznického účtu. V rámci zákaznického účtu můžete požádat správce o odběr newsletteru, čímž dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely (zasílání newsletteru). Souhlasy ke zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat a správce již nebude zasílat newslettery. Můžete také kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vedení zákaznického účtu, v takovém případě bude váš zákaznický účet smazán (registrace bude zrušena), a odběr newsletteru bude zrušen. Kdykoliv lze odvolat libovolný souhlas, odesláním zprávy o odvolání souhlasu na adresu sklep@superbutelki.cz.

IV. Doba uchovávání dat

 1. Správce uchovává osobní údaje: • po dobu nezbytnou k vykonání práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi vámi a správcem, a k vymáhání nároků z těchto smluv (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu), • po dobu, kdy nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů pro účely vedení zákaznického účtu nebo pro marketingové účely, maximálně 10 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů jsou tyto údaje smazány správcem.

V. Příjemci osobních údajů (podřízení správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby: • zapojené do dodávky zboží / služeb / realizace plateb na základě smlouvy, • zajišťující provoz internetového obchodu (https://www.shoper.pl/) a další související služby s provozem internetového obchodu, • zajišťující marketingové služby.

 2. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí (mimo EU) nebo mezinárodním organizacím.

VI. Vaše práva

 1. V souladu s podmínkami stanovenými v GDPR máte právo: • na přístup k vašim osobním údajům v souladu s čl. 15 GDPR, • na opravu svých osobních údajů v souladu s čl. 16 GDPR, nebo v případě potřeby na omezení zpracování v souladu s čl. 18 GDPR, • na výmaz svých osobních údajů v souladu s čl. 17 GDPR, • na vznášení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 GDPR a na přenositelnost údajů v souladu s čl. 20 GDPR, • odvolání souhlasu se zpracováním písemně nebo elektronicky na e-mailovou adresu správce uvedenou v článku III těchto podmínek.

 2. Všechna svá práva můžete uplatnit kontaktováním správce na výše uvedené adrese nebo na e-mailovou adresu sklep@superbutelki.cz.

 3. Navíc máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal všechny vhodné technické a organizační opatření k zajištění osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření pro zabezpečení uložení dat a osobních údajů v papírové formě.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze osoby, které jsou jím pověřeny.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetové objednávkového formuláře, odesláním kontaktního formuláře nebo registrací potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami ochrany osobních údajů a souhlasíte s nimi v plném rozsahu.

 2. Správce má právo tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. Pokud nadále budete používat webovou stránku po nabytí účinnosti těchto změn, znamená to, že jste se s nimi seznámili a souhlasíte s nimi.

nahoru
Shop is in view mode
Sklep internetowy Shoper Premium